Đại học Y Đài Bắc

Xếp hạng QS năm 2020 của Đại học Y khoa Đài Bắc là thứ 379 trên thế giới. Thứ hạng tốt nhất từ ​​năm 2015 đến 2020 của trường là xếp hạng 362 thế giới năm 2019. Nếu tính theo xếp hạng QS, Đại học Y khoa Đài Bắc thuộc Đại học Đài Loan. Thứ hạng mới nhất là thứ 8.