Đại học Quốc gia Thành Công

Xếp hạng QS năm 2020 của Chengda là thứ 222 trên thế giới. Thứ hạng tốt nhất từ ​​2015 đến 2020 là thứ 225 của thế giới năm 2018. Nếu tính theo xếp hạng QS, xếp hạng mới nhất của Chengda tại Đại học Đài Loan Đối với vị trí thứ 3.