Đại học Giao thông Đài Loan

Xếp hạng QS của Đại học Giao thông năm 2020 là thứ 227 trên thế giới. Thứ hạng tốt nhất từ ​​2015 đến 2020 là thứ 175 trên thế giới năm 2017. Nếu tính theo xếp hạng QS, thứ hạng mới nhất của SJTU tại Đại học Đài Loan là 4 người.